Algemene voorwaarden

Safe-bumper is een onderdeel van HBI Bedrijfswageninrichters bv. Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

van:
HBI bedrijfswageninrichters bv.
Einsteinstraat 2
6669 NC Dodewaard

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van
toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van
gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van gebruiker.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

8. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan
van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie,
draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen

2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van koper.

5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen. Deze zullen als dan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het
aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk
wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of
andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoedt slechts als aanduiding bedoeld te zijn,
zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)
verkeer gelden.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.

4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na
ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling
van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker
aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten
aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden
toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.

3. Bij orderbedragen van > € 2000, = factureren wij 30% bij opdracht en de resterende 70% bij
aflevering.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de
koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het
gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen
voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker
te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker,
koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of
deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt
verstrekt. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
-Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is
gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is
vertraagd.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met
de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening
gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.

10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van
de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft
gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van
gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met
de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens
koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.

3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van koper of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien,
waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen
en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij
anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van
de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van
deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het totstandkomen van de overeenkomst.